Siafacilityservices | Domov | Siafacilityservice

Sprostredkovávame prácu na Slovensku a v krajinách EU. Máme pre Vás ponuky zodpovedajúce Vašim požiadavkám, stačí si len vybrať.

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Základným kameňom v SIA facility service je personálne oddelenie, ktoré hľadá a vyberá vhodných zamestnancov pre nášho klienta.

U jednotlivých zákazníkov má na starosti všetkých našich zamestnancov teamleader, ktorý prideľuje zamestnancov na pracovisko podľa pracovnej pozície, manažuje ich pracovnú náplň a zároveň je to pre nich osoba, na ktorú sa môžu obrátiť so svojimi otázkami a požiadavkami.

Každý teamleader sa zodpovedá svojmu koordinátorovi, ktorý pravidelne navštevuje pracovisko daného zákazníka, dohliada na bezproblémový chod prác a rieši prípadné vzniknuté problémy. Koordinátor je osoba, s ktorou komunikuje teamleader ohľadom požiadaviek našich zamestnancov a zároveň aj zákazník so svojimi podnetmi a návrhmi na zlepšenie fungovania spolupráce.

Ďalšou časťou spoločnosti je ekonomické oddelenie, ktoré spracováva dochádzku, pripravuje mzdy našich zamestnancov, venuje sa fakturácií a sleduje ekonomické ukazovatele a hospodárenie spoločnosti.

Nezanedbateľnou súčasťou je obchodné oddelenie, ktoré komunikuje s potenciálnymi zákazníkmi, prezentuje spoločnosť na stretnutiach, na ktorých prebiehajú rokovania ohľadom možnej spolupráce.Ak dôjde k dohode oboch strán, tak nasleduje podpis zmluvy a začiatok vzájomnej spolupráce.

Ďalším oddelením je IT oddelenie, ktoré spravuje vlastný informačný systém zahŕňajúci databázu uchádzačov, pričom úzko spolupracuje s našim personálnym oddelením či spracováva všetky požiadavky (objednávky personálneho fondu) našich zákazníkov sprostredkovaných od našich koordinátorov.

V SIA facility service si zakladáme na neustálom zvyšovaní kvality našich služieb a preto vzniklo nové nezávislé oddelenie s názvom kontroling, kde naši zamestnanci vykonávajú pravidelné návštevy u našich zákazníkov a zisťujú ich spokojnosť s poskytovaním našich služieb zo strany našich zamestnancov, schopnosť našich koordinátorov reagovať na vzniknuté problémy a ich promtné riešenie. Cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť u zákazníka.


PARTNERI

Na Slovensku spolupracujeme s mnohými významnými spoločnosťami a svoje služby poskytujeme zákazníkom vo viacerých odvetviach od maloobchodu cez automobilový a strojársky priemysel až po služby v textilnom priemysle.

Naša spoločnosť operatívne reaguje na potreby všetkých našich klientov a partnerov. Pri výbere našich služieb kladieme dôraz na serióznosť a dochvílnosť.

Tvoríme rýchle, efektívne a cenovo výhodné riešenia, ktoré sú šité na mieru.

KANDIDÁTI

Ľudia sú základom úspechu našej spoločnosti. Každému nášmu zamestnancovi sa snažíme nájsť pracovné miesto podľa jeho požiadaviek a zároveň byť každému jednému z nich na blízku vďaka naším koordinátorom, na ktorých sa môžu kedykoľvek obrátiť.

CERTIFIKÁTY A POISTENIA

Spoločnosť SIA facility service s.r.o. je držiteľom:

  • Licencie agentúry dočasného zamestnávania
  • Licencie sprostredkovania zamestnania za úhradu
  • Spoločnosť má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri výkone práce do výšky 100.000 EUR na jednu poistnú udalosť

V spoločnosti SIA facility service nám záleží na kvalite poskytovaných služieb a na prvom mieste je spokojnosť našich zamestnancov a našich zákazníkov.